𝖳𝗁𝖾 𝗅𝖾𝗍𝗍𝖾𝗋

𝙏𝙀 π™ˆπ™€π™’ &π˜Ώπ™–π™™


𝖨 π—„π—‡π—ˆπ— 𝖨'𝗆 π—‡π—ˆπ— 𝗍𝗁𝖾 π—‰π–Ύπ—‹π—Œπ—ˆπ—‡ π—’π—ˆπ—Ž π—‹π–Ίπ—‚π—Œπ–Ύπ–½ 𝗆𝖾 π—π—ˆ 𝖻𝖾,

𝖨 𝖼𝖺𝗇 𝗍𝖾𝗅𝗅 π–»π–Ύπ–Όπ–Ίπ—Žπ—Œπ–Ύ 𝖨 π—Œπ–Ίπ— 𝗍𝗁𝖾 π–½π—‚π—Œπ–Ίπ—‰π—‰π—ˆπ—‚π—‡π—π—†π–Ύπ—‡π— 𝖻𝖾𝗁𝗂𝗇𝖽 π—’π—ˆπ—Žπ—‹ π–Ύπ—’π–Ύπ—Œ 𝗍𝗁𝖺𝗍 π—’π—ˆπ—Ž π—Œπ—π—‚π–Ύπ—…π–½π–Ύπ–½ 𝗐𝗂𝗍𝗁 π—’π—ˆπ—Žπ—‹ 𝖿𝖺𝗄𝖾 π—Œπ—†π—‚π—…π–Ύπ—Œ


π—’π—ˆπ—Ž π—€π—Žπ—’π—Œ π–Ίπ—…π—π–Ίπ—’π—Œ π—π—ˆπ—…π–½ 𝗆𝖾 π—π—ˆ π–Ύπ—‡π—ƒπ—ˆπ—’ 𝗆𝗒 𝗍𝖾𝖾𝗇 π—’π–Ύπ–Ίπ—‹π—Œ

𝖺𝗇𝖽 𝗒𝖾𝗍 π—’π—ˆπ—Ž 𝖾𝗑𝖼𝖾𝗉𝗍𝖾𝖽 𝗆𝖾 π—π—ˆ π—€π—‹π—ˆπ— π—Žπ—‰.


𝖠𝗇𝖽 𝗂𝗇 π—Œπ—ˆπ—†π–Ύ π—‰π—…π–Ίπ–Όπ–Ύπ—Œ 𝖨 𝗁𝖺𝗏𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝗒𝖾𝗍 𝖨 𝗁𝖺𝖽 π—π—ˆ π—Œπ—π—ˆπ—‰ π–Όπ—π—‚π—…π–½π—‚π—Œπ— 𝖽𝗋𝖾𝖺𝗆𝗂𝗇𝗀 π—π—ˆ 𝖻𝖾 𝗍𝗁𝖾 π—‰π–Ύπ—‹π—Œπ—ˆπ—‡ π—’π—ˆπ—Ž π–Ίπ—‡π—Œ 𝖽𝖺𝖽 𝗐𝖺𝗇𝗍𝖾𝖽 𝗆𝖾 π—π—ˆ 𝖻𝖾


𝖨 π—π–Ίπ—Œ π—‹π–Ύπ–»π–Ύπ—…π—‚π—ˆπ—Žπ—Œ,𝗆𝗒 π—‹π—ˆπ—ˆπ—† π—π–Ίπ—Œ π–Ίπ—…π—π–Ίπ—’π—Œ π—†π–Ύπ—Œπ—Œπ—’ 𝖺𝗇𝖽 𝗂 𝗁𝖺𝖽 π—‡π—ˆ π—Œπ—π—‹π—Žπ–Όπ—π—Žπ—‹π–Ύ. 𝖨 π—„π—‡π—ˆπ— π—’π—ˆπ—Ž 𝖽𝗂𝖽𝗇𝗍 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝗆𝖾 π—π—ˆ 𝖻𝖾 𝖺 π—Œπ—ˆπ—…π–½π—‚π–Ύπ—‹. π–‘π—Žπ— 𝖼𝖺𝗇𝗍 π—’π—ˆπ—Ž π—Œπ–Ύπ–Ύ? 𝖑𝖾𝗂𝗇𝗀 𝖺 π—Œπ—ˆπ—…π–½π—‚π–Ύπ—‹ 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝖿𝗂𝗑 𝖺𝗅𝗅 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝖾𝗏𝖾𝗇 𝗂𝖿 𝖨 π—π–Ίπ—Œπ—‡π— 𝗍𝗁𝖾 π—‰π–Ύπ—‹π—Œπ—ˆπ—‡ π—’π—ˆπ—Ž 𝗐𝖺𝗇𝗍𝖾𝖽 𝗆𝖾 π—π—ˆ 𝖻𝖾


𝖨 𝗇𝖾𝗏𝖾𝗋 𝗐𝖺𝗇𝗍𝖾𝖽 π—π—π—‚π—Œ 𝗉𝖺𝗍𝗁 π–»π—Žπ— π—‚π—π—Œ 𝗐𝗁𝖾𝗋𝖾 𝖨 π–»π–Ύπ—…π—ˆπ—‡π—€

π–Έπ—ˆπ—Ž π—‰π—‹π—ˆπ–»π–Ίπ–»π—…π—’ 𝗂𝗆𝖺𝗀𝗂𝗇𝖾𝖽 π—’π—ˆπ—Žπ—‹ 𝗅𝗂𝗍𝗍𝗅𝖾 𝗄𝗂𝖽 𝗐𝖺𝗇𝗍𝗂𝗇𝗀 π—π—ˆ 𝖻𝖾 𝖺 π—Œπ—ˆπ—…π–½π—‚π–Ύπ—‹ π—π—π—ˆ π—„π—‚π—…π—…π—Œ π–Ώπ—ˆπ—‹ 𝗍𝗁𝖾 π—€π—ˆπ—π–Ύπ—‹π—‡π—†π–Ύπ—‡π—.


π—’π—ˆπ—Ž π—‰π—‹π—ˆπ–»π–Ίπ–»π—…π—’ 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗄 𝗂𝗆 𝖺 π—†π—ˆπ—‡π—Œπ—π–Ύπ—‹ 𝗆𝖺𝖽𝖾 π—π—ˆ π–Ώπ—ˆπ—…π—…π—ˆπ— π—ˆπ—‹π–½π–Ύπ—‹π—Œ 𝖻𝗅𝗂𝗇𝖽𝗅𝗒. 𝖨 π—ˆπ—‡π—…π—’ 𝗐𝖺𝗇𝗍𝖾𝖽 π—π—ˆ 𝗆𝖺𝗄𝖾 π—’π—ˆπ—Ž π—‰π—‹π—ˆπ—Žπ–½

π—π—ˆ 𝗄𝖾𝖾𝗉 𝗍𝗁𝖾 π–Όπ—ˆπ—Žπ—‡π—π—‹π—’ π—Œπ–Ίπ–Ώπ–Ύ. 𝗆𝗒 π—€π—‹π–Ύπ–Ίπ—π–Ύπ—Œπ— 𝖿𝖾𝖺𝗋 π—‚π—Œ 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗂𝗅𝗅 𝗇𝖾𝗏𝖾𝗋 𝖻𝖾 π—€π—ˆπ—ˆπ–½ π–Ύπ—‡π—ˆπ—Žπ—€π— π–Ώπ—ˆπ—‹ π—’π—ˆπ—Ž, 𝗍𝗁𝖺𝗍 π—‡π—ˆ π–Ίπ—†π—ˆπ—Žπ—‡π— π—ˆπ–Ώ π–»π–Ίπ–½π—€π–Ύπ—Œ 𝖺𝗇𝖽 π—‰π—ˆπ—Œπ—‚π—π—‚π—ˆπ—‡π—Œ 𝖼𝖺𝗇 𝖼𝗁𝖺𝗇𝗀𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗐𝖺𝗒 π—’π—ˆπ—Ž 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗄 π–Ίπ–»π—ˆπ—Žπ— 𝗆𝖾


𝗆𝗒 π—ˆπ—‡π—…π—’ π—‚π—‡π—π–Ύπ—‡π—π—‚π—ˆπ—‡ π—‚π—Œ π—π—ˆ 𝗄𝖾𝖾𝗉 𝗆𝗒 𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗒 π—Œπ–Ίπ–Ώπ–Ύ π—Œπ—ˆ π—’π—ˆπ—Ž 𝖼𝖺𝗇 𝗅𝗂𝗏𝖾 𝖾𝗏𝖾𝗇 π—π—π—ˆπ—Žπ—€π— 𝖨 𝗆𝗂𝗀𝗁𝗍 𝖽𝗂𝖾


𝖨 π–Όπ—ˆπ—‡π–Ώπ–Ύπ—Œπ—Œ 𝖨 𝗇𝖾𝗏𝖾𝗋 𝗐𝖺𝗇𝗍𝖾𝖽 π—π—ˆ π—π—Žπ—‹π— 𝗆𝗒 𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗒 π—π—π—ˆπ—Žπ—€π— 𝗂𝖿 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝗂𝗅𝗂𝗍𝖺𝗋𝗒 π—€π—‚π—π–Ύπ—Œ 𝗆𝖾 𝗍𝗁𝖾 π—ˆπ—‹π–½π–Ύπ—‹ π—π—ˆ π–½π—ˆ π—Œπ—ˆ 𝗂 𝗐𝗂𝗅𝗅 π—‰π—ˆπ—‚π—‡π— 𝗍𝗁𝖾 π—€π—Žπ—‡


𝖠𝗍 π—†π—’π—Œπ–Ύπ—…π–Ώ-π–₯π—‹π—ˆπ—† 𝗍𝗁𝖾 π–²π—ˆπ—…π–½π—‚π–Ύπ—‹

Comments 5
Loading...