𝖳𝗁𝖾 𝖑𝖾𝖺𝖼𝗁

π– π—Œ 𝖨 𝗐𝖺𝗅𝗄𝖾𝖽 π–½π—ˆπ—π—‡ 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ–Ίπ—‡π–½π—’ 𝖨 π–Όπ—ˆπ—Žπ—…π–½ 𝖻𝖾𝖺𝖼𝗁 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ–Ίπ—…π—π—’ π—ˆπ–Όπ–Ύπ–Ίπ—‡ 𝗐𝗂𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾 π—π–Ίπ—π–Ύπ—Œ 𝗅𝖺𝗉𝗉𝖾𝖽 π–Ίπ—€π–Ίπ—‚π—‡π—Œπ— 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ—π—ˆπ—‹π–Ύ 𝖨 π—…π—ˆπ—ˆπ—„π–Ύπ–½ π—ˆπ—Žπ— 𝖺𝗇𝖽 𝖾𝗏𝖾𝗇 π—π—π—ˆπ—Žπ—€π— 𝗂𝗍 π—π–Ίπ—Œ 𝖽𝖺𝗐𝗇 π—Œπ–Ίπ— 𝖺 π—π–Ίπ—Œπ— π—ˆπ–Όπ–Ύπ–Ίπ—‡ 𝖨 π–Όπ—ˆπ—Žπ—π—‚π—‡π–Ύπ–½ π—π—ˆ 𝗐𝖺𝗅𝗄 π–Ίπ—…π—ˆπ—‡π—€ 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ—π—ˆπ—‹π–Ύπ—…π—‚π—‡π–Ύ π–Ίπ—Œ 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ—„π—’ 𝖻𝖾𝗀𝖺𝗇 π—π—ˆ 𝗉𝖾𝖺𝗄 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝖨 π—π—Žπ—‹π—‡π–Ύπ–½ 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝖾𝗇𝖽 π—ˆπ–Ώπ–Ώ 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 π–½π—‚π—Œπ—π–Ίπ—‡π–Όπ–Ύ 𝖨 π—Œπ–Ίπ— 𝖺 π–Ώπ—‚π—€π—Žπ—‹π–Ύ 𝗆𝗒 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍 𝗀𝖺𝗏𝖾 𝖺 𝗅𝖾𝖺𝗉 𝗂𝗍.. 𝗂𝗍 π–Όπ—ˆπ—Žπ—…π–½π—‡'𝗍 𝖻𝖾...


𝖨 π—Œπ—π–Ίπ—‹π—π–Ύπ–½ π—π—ˆ π—‹π—Žπ—‡ π–Ίπ–Όπ—‹π—ˆπ—Œπ—Œ 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ—π—ˆπ—‹π–Ύ 𝗄𝗂𝖼𝗄𝗂𝗇𝗀 π—Œπ–Ίπ—‡π–½ 𝗂𝗇 𝗆𝗒 π—Œπ—π—ˆπ–Ύπ—Œ π–»π—Žπ— 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝖽𝗂𝖽𝗇𝗍 𝗆𝖺𝗍𝗍𝖾𝗋 𝖨 𝗋𝖺𝗇 π—π—ˆ 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ—‚π—€π—Žπ—‹π–Ύ 𝖺𝗇𝖽 π—Œπ—π—ˆπ—‰π—‰π–Ύπ–½ π—Œπ—π—ˆπ—‹π—. 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ—Žπ—‡ π—π–Ίπ—Œ π—‡π—ˆπ— π—‹π—‚π—Œπ—‚π—‡π—€ π—ˆπ—π–Ύπ—‹ 𝗍𝗁𝖾 π—ˆπ–Όπ–Ύπ–Ίπ—‡ 𝖺𝗇𝖽 𝗂𝗍 𝗆𝖺𝖽𝖾 𝗂𝗍 π—Œπ–Ύπ–Ύπ—† 𝗅𝗂𝗄𝖾 𝗂𝗍 π—π–Ίπ—Œ π—Œπ—‰π–Ίπ—‹π—„π—…π—‚π—‡π—€ 𝖨 π—π—Žπ—‹π—‡π–Ύπ–½ 𝖻𝖺𝖼𝗄 π—π—ˆ π—…π—ˆπ—ˆπ—„ 𝖺𝗍 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ—‚π—€π—Žπ—‹π–Ύ 𝖺𝗇𝖽 π—π—ˆ 𝗆𝗒 π—Œπ—Žπ—‹π—‰π—‹π—‚π—“π–Ύ.. 𝖨𝗍 π—π–Ίπ—Œ .. 𝗆𝗒 π—Œπ—‚π—Œπ—π–Ύπ—‹


π—Œπ—π–Ύ π—Œπ—π—ˆπ—ˆπ–½ 𝗍𝗁𝖾𝗋𝖾 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗁𝖾𝗋 π–»π—‹π—ˆπ—π—‡ π–Ύπ—’π–Ύπ—Œ π—Œπ—π–Ίπ—‹π—‚π—‡π—€ 𝖻𝖺𝖼𝗄 𝖺𝗍 𝗆𝖾 𝖺𝗇𝖽 π–Ώπ—ˆπ—‹ 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ—‚π—‹π—Œπ— 𝗍𝗂𝗆𝖾 π—Œπ—π–Ύ 𝗁𝖺𝖽 𝖺 𝗋𝖾𝖺𝗅 π—Œπ—†π—‚π—…π–Ύ π—ˆπ—‡ 𝗁𝖾𝗋 𝖿𝖺𝖼𝖾.𝗁𝖾𝗋 π—Œπ—Žπ—‡π—€π—…π–Ίπ—Œπ—Œπ–Ύπ—Œ π—Œπ–Ίπ— π—ˆπ—‡π—π—ˆπ—‰ 𝗁𝖾𝗋 𝖻𝗅𝖺𝖼𝗄 𝗁𝖾𝖺𝖽 𝗁𝖾𝗋 𝖺 𝗁𝖺𝗂𝗋 π—π–Ίπ—Œ π–Όπ—Žπ— π—Œπ—π—ˆπ—‹π— 𝗍𝗁𝖺𝗍 π—Œπ–Όπ—ˆπ—‰π–Ύπ–½ 𝗁𝖾𝗋 𝖿𝖺𝖼𝖾 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍𝗅𝗒 π—Œπ—π–Ύ π—π–Ίπ—Œ 𝗐𝖾𝖺𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾 π—ˆπ—‹π–Ίπ—‡π—€π–Ύ 𝖺𝗇𝖽 π—’π–Ύπ—…π—…π—ˆπ— 𝗁𝖺𝗐𝗂𝗂𝖺𝗇 π—Œπ—Žπ—‡π–½π—‹π–Ύπ—Œπ—Œ 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗁𝖾𝗋 𝗍𝖺𝗇 𝗅𝖺𝖼𝖾 π—Žπ—‰ π—Œπ–Ίπ—‡π–½π–Ίπ—…π—Œ


𝖲𝗁𝖾 π—…π—ˆπ—ˆπ—„π–Ύπ–½ 𝖺𝗍 𝗆𝖾 π–Ώπ—ˆπ—‹ 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ—‚π—‹π—Œπ— 𝗍𝗂𝗆𝖾 𝗐𝗂𝗍𝗁 π—…π—ˆπ—π–Ύ 𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗋 π–Ύπ—’π–Ύπ—Œ π—Œπ—π–Ύ 𝗁𝖾𝗅𝖽 π—ˆπ—Žπ— 𝗁𝖾𝗋 π–Ίπ—‹π—†π—Œ,𝖺𝗇𝖽 𝖨 𝗋𝖺𝗇 π—‚π—‡π—π—ˆ 𝗁𝖾𝗋 π—π—Žπ—€

𝖿𝗂𝗇𝖺𝗅𝗅𝗒 𝗆𝗒 π—π—π—ˆπ—Žπ—€π—π—π—Œ 𝗐𝖾𝗋𝖾 𝖺𝗍 𝗉𝖾𝖺𝖼𝖾 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝖨 π—π—Žπ—€π—€π–Ύπ–½ 𝗁𝖾𝗋 𝗂𝗇 𝗆𝗒 π–Ίπ—‹π—†π—Œ 𝖨 𝗄𝗇𝖾𝗐 π—Œπ—π–Ύ π—π–Ίπ—Œ π—Œπ–Ίπ–Ώπ–Ύ.𝗍𝗁𝖾 π—Œπ—‚π—Œπ—π–Ύπ—‹ 𝖨 π—…π—ˆπ—π–Ύ π—†π—ˆπ—‹π–Ύ 𝗍𝗁𝖺𝗇 π—†π—’π—Œπ–Ύπ—…π–Ώ. 𝖨𝗇 𝗁𝖾𝗋 π–Ίπ—‹π—†π—Œ 𝖨 𝖿𝖾𝗅𝗍 π—Œπ–Ίπ–Ώπ–Ύ 𝖺𝗇𝖽 𝗐𝖺𝗋𝗆 𝗅𝗂𝗄𝖾 𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀 π—π–Ίπ—Œ 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ–Ίπ—†π–Ύ. 𝖨 π–Όπ—ˆπ—Žπ—…π–½ π—Œπ—π–Ίπ—’ 𝗅𝗂𝗄𝖾 π—π—π—‚π—Œ π–Ώπ—ˆπ—‹π–Ύπ—π–Ύπ—‹. 𝗍𝗁𝖾𝗇 𝖳𝗁𝖾 𝖻𝖾𝖺𝖼𝗁 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ–Όπ–Ύπ—‡π–Ύπ—‹π—’ 𝖿𝖺𝖽𝖾𝖽 𝖺𝗐𝖺𝗒 𝖺𝗇𝖽 𝗆𝗒 π—‹π—ˆπ—ˆπ—† π—Œπ—…π—ˆπ—π—…π—’ 𝖿𝖺𝖽𝖾𝖽 π—‚π—‡π—π—ˆ 𝗏𝗂𝖾𝗐

𝖨 𝖿𝖾𝗅𝗍 𝗆𝗒 𝗁𝖺𝗋𝖽 π—†π–Ίπ—π—π—‹π–Ύπ—Œπ—Œ 𝖻𝖾𝖽 𝗆𝗒 π—‰π—‚π—…π—…π—ˆπ— 𝖿𝖾𝗅𝗍 𝗐𝖾𝗍 𝖨 π—Œπ–Ίπ— π—Žπ—‰ 𝖺𝗇𝖽 𝗐𝗂𝗉𝗉𝖾𝖽 𝗍𝗁𝖾 π—π–Ύπ–Ίπ—‹π—Œ π–Ώπ—‹π—ˆπ—† 𝗆𝗒 π–Ύπ—’π–Ύπ—Œ.

𝗍𝗁𝖾𝗇 𝗐𝖾𝗇𝗍 π–½π—ˆπ—π—‡ π—Œπ—π–Ίπ—‚π—‹π—Œ π–Ώπ—ˆπ—‹ π–»π—‹π–Ύπ–Ίπ—„π–Ώπ–Ίπ—Œπ—

Comments 1
Loading...